Общи условия за ползване

Общи условия

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с Зорница, бл. 21, ЕИК: 201284541

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на e-zdrave.eu, Вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Използване на Уебсайта

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД при ползване от него на електронния магазин, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на e-zdrave.eu, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес, лично посочен от Потребителя.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на електронния магазин e-zdrave.eu, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

Цени

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на електронния магазин, „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Доставка

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, както и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Плащане на закупени стоки и услуги

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД или на неговия представител, извършващ доставката, пълната стойност на доставяната поръчка.

При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД и едва след като депозитът бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.

При заявка на неналичен продукт „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД има правото да изиска депозитно плащане (капаро) от Потребителя на стойност до 50% от крайната цена на продукта. При изискване депозитното плащане трябва да се заплати по електронен път (или по друг начин при договаряне с „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД) предварително в пълната си стойност.

При невъзможност да се осъществи доставката капарото се възстановява в пълен размер. При отказ на клиента да получи доставените му продукти, капарото не се възстановява и служи за обезщетение на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да променя наличностите на сайта по всяко време и без предварително уведомление.

Срок за плащане

Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане, е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане поръчката се счита за отказана.

Отказ от закупена стока

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 24 часа от генерирането на поръчка, при положение,  че „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД вече не е изпратил всички или част от продуктите.

В случай, че в срок от 24 часа от генерирането на поръчка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, ”СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума, стига да не е изпратил всички или част от продуктите с оглед на максимално бърза доставка до Потребителя. В случай че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

При констатация на дефектна стока до 48 ч. от получаването й и при ненарушен търговски вид на стоката, „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД. При несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, ”СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката.

Други

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

„СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. „СКЕНАР център Свети Иван Рилски” ООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.